Skip to content
⭐THE UK'S LARGEST MAGIC SHOP⭐ FREE SHIPPING ON ORDERS OVER £40 ⭐
⭐THE UK'S LARGEST MAGIC SHOP⭐ FREE SHIPPING ON ORDERS OVER £40 ⭐

Japan Ingenious by Steve Cohen and Richard Kaufman - Book

£55.99

Availability:


ATSUKAWA AWARD WINNERS + GUESTS

21 MAGICIANS
67 EFFECTS
 • Masao Atsukawa
 • Hiro Sakai
 • Tomo Maeda
 • Hideki Tani
 • Takanobu Ishida
 • Kuniyasu Fujiwara
 • Michiaki Kishimoto
 • Kazu Katayama
 • Ichiro Mori
 • Akira Fujii
 • Yuji Wada
 • Yasuyuki (Bona Ueki)
 • Tomoyuki (Bona Ueki)
 • Tomoyuki Takahashi
 • Katsuya Masuda
 • Shigeo Takagi
 • Tenkai Matsuura
 • Hideo Kato
 • Kenichi Kuroki
 • Ryu Susato
 • Kazuyuki Hase
 • Dr. Sawa